1594 جادوی نقاشی


جادوی نقاشی

 
 
نام تابلو: پیکره داوود نبی
سبک نقاشی: رئالیسم
تکنیک: غیر و نفت روی بوم
اندازه: 50*70 سانتیمتر
قیمت: 1,500,000 ریال
 
برای خرید تابلو به شماره 09192935491 پیامک بفرستید.
با شما تماس می گیریم.

 


 
comment نظرات ()

 
نقاشی سبد میوه
 

 

نام تابلو: سبد میوه
سبک نقاشی: رئالیسم
تکنیک: رنگ و روغن روی مخمل
اندازه: 50*70 سانتیمتر
قیمت: 1,500,000 ریال
 
برای خرید تابلو به شماره 09192935491 پیامک بفرستید.
با شما تماس می گیریم.

 


 
comment نظرات ()

 
منظره زیبا
 

نام تابلو:منظره زیبا

سبک نقاشی: رئالیسم
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
اندازه: ١٠٠*۵0 سانتیمتر
قیمت: 1000000ریال
 
برای خرید تابلو به شماره 09192935491 پیامک بفرستید.
با شما تماس می گیریم.

 


 
comment نظرات ()

 
تابلوی نقاشی مهر مادری
 
 
نام تابلو: مهر مادری
سبک نقاشی: رئالیسم
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
اندازه: 50*70 سانتیمتر
قیمت: 2,500,000 ریال
 
برای خرید تابلو به شماره 09192935491 پیامک بفرستید.
با شما تماس می گیریم.

 


 
comment نظرات ()

 
کوچه باغ
 

نام تابلو: کوچه باغ
سبک نقاشی: رئالیسم
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
اندازه: ۶٠*٨٠ سانتیمتر
قیمت: ٣,500,000 ریال
 
برای خرید تابلو به شماره 09192935491 پیامک بفرستید.
با شما تماس می گیریم.

 


 
comment نظرات ()

 
تابلوی نقاشی دریا
 
 
 
نام تابلو: دریا
سبک نقاشی: رئالیسم
تکنیک: رنگ و روغن روی بوم
اندازه: ١٠٠*70 سانتیمتر
قیمت: ۴,500,000 ریال
 
برای خرید تابلو به شماره 09192935491 پیامک بفرستید.
با شما تماس می گیریم.

 
comment نظرات ()